Om NFL

Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til formål å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Foreningen ble stiftet i Oslo i 1991 i forbindelse med den første Konferanse om leksikografi i Norden.


Nordisk forening for leksikografi har omtrent 230 medlemmer. Et stort flertall av disse er enkeltpersoner, men noen leksikografiske institusjoner og bokforlag har også meldt seg som medlemmer. Medlemskap i NFL omfatter abonnement på tidsskriftet LexicoNordica.


Styret for NFL legger vekt på at foreningens virksomhet bidrar til å styrke det språklige samarbeidet i Norden. Helt fra begynnelsen hadde foreningen hatt et nært samarbeid med Nordisk språksekretariat i Oslo som påtok seg foreningens sekretariatsfunksjoner, var medarrangør av de nordiske leksikografi-konferansene og på mange andre måter gav støtte til foreningens virksomhet. Fra 1997 ble det en omorganisering av det nordiske språksamarbeidet, og Nordisk språkråd overtok oppgavene. Etter nok en omorganisering i 2004, samarbeider foreningen nå med Nordens språkråd og senest Nordisk Sprogkoordination.


Læs vedtæger og oversigt over bestyrelsesmedlemmer og tidligere bestyrelsesmedlemmer nedenfor.


STYRE OG VEDTEKTER  


Styre 2023-2025


Thomas Widmann (Danmark), leder (innvalgt 2023)
Margunn Rauset (Norge), nestleder (valgt 2023, innvalgt 2019)
Pär Nilsson (Sverige), kasserer (valgt 2021; innvalgt 2013)
Kristin Marjun Magnussen (Færøyene), sekretær (valgt 2021, innvalgt 2017)
Caroline Sandström (Finland), styremedlem (valgt 2023)

Einar Freyr Sigurðsson (Island), suppleant (varamedlem) (innvalgt 2023)

Carina Nilstun (Norge), suppleant (varamedlem) (innvalgt 2023)

 

 

Vedtekter


Vedtekter for Nordisk forening for leksikografi:


§ 1 Foreningens navn er Nordisk forening for leksikografi.

§ 2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

§ 3 Alle som er interessert i leksikografiske spørsmål, kan bli medlem av foreningen. Medlemmene betaler en årlig kontingent, som fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmene får foreningens årsskrift, medlemsblad, invitasjoner til arrangementer og rett til å delta i organisasjonsarbeidet.

§ 4 Generalforsamlingen velger et styre, som består av en leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Det skal tas nordiske hensyn ved sammensetningen av styret. Lederen og varamedlemmene velges for en periode på to år. Resten av styret velges for en periode på fire år, men slik at lederen og to styremedlemmer står på valg ved hver generalforsamling. Styret konstituerer seg selv. I tillegg til lederen består styret av en nestleder, en sekretær, en kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer. Styremedlemmene kan velges høyst tre ganger. Styret møtes minst en gang om året. Styret skal drive foreningen innenfor rammen av formålsparagrafen og de vedtak som generalforsamlingen gjør. Valgkomité, revisor og revisorsuppleant velges for en periode på to år.

§ 5 Nordisk forening for leksikografi gir ut tidsskriftet LexicoNordica med støtte fra språkprogrammer under Nordisk Ministerråd. Tidsskriftet ledes av to hovedredaktører og en redaksjonskomité sammensatt etter nordiske hensyn. Redaktørene har det vitenskapelige ansvaret for tidsskriftet. Hovedredaktører og medlemmer av redaksjonskomiteen velges av foreningens generalforsamling for en periode på fire år og slik at halvdelen av redaktørene og én hovedredaktør er på valg samtidig. Hovedredaktører og redaktører kan gjenvelges. Generalforsamlingen bestemmer hvor stor del av den årlige medlemskontingenten som kan overføres som bidrag fra foreningen til tidsskriftets budsjett. Redaktørene legger fram regnskap for denne delen av tidsskriftets budsjett for generalforsamlingen.

§ 6 Nordisk forening for leksikografi samarbeider med Nordens språkråd om foreningens konferanser og sekretariatsfunksjoner.

§ 7 Ordinær generalforsamling holdes annethvert år, fortrinnsvis i tilknytning til et faglig arrangement. Generalforsamlingen innkalles med en måneds varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende minst seks måneder før generalforsamlingen holdes. Styret sørger for at forslag utsendes sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Saklista skal inneholde minst disse punktene:


1) Valg av ordstyrer

2) Beretning om virksomheten

3) Revidert regnskap

4) Fastsetting av kontingent

5) Valg av leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer

6) Valg av valgkomité

7) Valg av revisor og revisorsuppleant

8) Valg av hovedredaktør og redaktører til LexicoNordicas redaksjonskomite

9) Forslag

10) Faglige arrangementer

11) Tid og sted for neste generalforsamling

12) Eventuelt

§ 8 Regnskapsåret er kalenderåret. Foreningen tegnes av leder og kasserer i fellesskap.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret beslutter det, eller når 1/4 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles senest en måned og holdes innen to måneder etter at det har kommet krav om det.

§ 10 Forslag til endringer av disse vedtektene skal være styret i hende minst seks måneder før generalforsamlingen. Endringer av disse vedtektene skal vedtas på en generalforsamling med 2/3 flertall av de frammøtte.

§ 11 Forslag om å oppløse foreningen skal være styret i hende minst seks måneder før generalforsamlingen. Forslaget skal vedtas på to generalforsamlinger med 2/3 flertall. Hvis foreningen blir oppløst, skal det avgjøres med vanlig flertall hva som skal skje med foreningens midler.

 


Tidligere styremedlemmer


Styremedlemmer 2021-2023

Hanne Lauvstad (Norge), leder (valgt 2021, innvalgt 2015)
Ida Mørch (Danmark), nestleder (innvalgt 2021)
Pär Nilsson (Sverige), kasserer (valgt 2021, innvalgt 2013)
Kristin Marjun Magnussen (Færøyene), sekretær (valgt 2021, innvalgt 2017)
Maria Lehtonen (Finland), styremedlem (valgt 2019, innvalgt 2015)

Margunn Rauset (Norge), suppleant (varamedlem) (innvalgt 2019)

Helga Hilmisdóttir (Island), suppleant (varamedlem) (innvalgt 2019)


Styremedlemmer 2019-2021

Pär Nilsson, Sverige, formand (valgt 2017 og 2019; indvalgt 2013)

Henrik Hovmark, Danmark, næstformand (indvalgt 2011; formand 2013-2017)

Hanne Lauvstad, Norge, kasserer (indvalgt 2015)

Kristin Marjun Magnussen, Færøerne, sekretær (indvalgt 2017)

Maria Lehtonen, Finland, bestyrelsesmedlem (indvalgt 2015)

Helga Hilmisdóttir, Island, suppleant (indvalgt 2019)

Margunn Rauset, Norge, suppleant (indvalgt 2019)


Styrelsemedlemmar 2017-2019

Pär Nilsson, Sverige, formand (valgt 2017; indvalgt 2013)

Henrik Hovmark, Danmark, næstformand (indvalgt 2011; formand 2013-2017)

Hanne Lauvstad, Norge, kasserer (indvalgt 2015)

Kristin Marjun Magnussen, Færøerne, sekretær (indvalgt 2017)

Maria Lehtonen, Finland, bestyrelsesmedlem (indvalgt 2015)

Caroline Sandström, Finland, suppleant (indvalgt 2015; genvalgt 2017)

Þórdís Úlfarsdóttir, Island, suppleant (indvalgt 2017)


Styrelsemedlemmar 2015-2017

Henrik Hovmark, Danmark, ordförande (omvald 2015)

Þórdís Úlfarsdóttir, Island, vice ordförande (invald 2013)

Hanne Lauvstad, Norge, kassör (invald 2015)

Pär Nilsson, Sverige, sekreterare (invald 2013)

Maria Lehtonen, Finland, styrelsemedlem (invald 2015)

Caroline Sandström, Finland, suppleant (invald 2009)

Åse Wetås, Norge, suppleant (invald 2009)

 

Bestyrelsesmedlemmer 2013-2015

Henrik Hovmark, Danmark, formand (valgt 2013)

Caroline Sandström, Finland, næstformand (valgt 2009)

Pär Nilsson, Sverige, sekretær (valgt 2013)

Jan Hoel, Norge, kasserer (valgt 2009)

Þórdís Úlfarsdóttir, Island, bestyrelsesmedlem, webmaster (valgt 2013)

Åse Wetås, Norge, suppleant (valgt 2009)

Zakaris Svabo Hansen, Færøerne, suppleant (valgt 2011)

 

Bestyrelsesmedlemmer 2011-2013

Jan Hoel, Norge, formand (valgt 2009)

Caroline Sandström, Finland, næstformand (valgt 2009)

Zakaris Svabo Hansen, Færøerne, kasserer (valgt 2011)

Henrik Hovmark, Danmark, sekretær (valgt 2011)

Anki Mattisson, Sverige, bestyrelsesmedlem (valgt 2011)

Åse Wetås, Norge, suppleant (valgt 2009)

Ilse Cantell, Finland, suppleant (valgt 2011)

 

Bestyrelsesmedlemmer 2009-2011

Birgit Eaker, Sverige, formand (valgt 2009)

Caroline Sandström, Finland, næstformand (valgt 2009)

Halldóra Jónsdóttir, Island, kasserer (valgt 2007)

Lars Trap-Jensen, Danmark, sekretær (valgt 2007)

Jan Hoel, Norge, bestyrelsesmedlem (valgt 2009)

Emma Sköldberg, Sverige, suppleant (valgt 2009)

Åse Wetås, Norge, suppleant (valgt 2009)

 

Bestyrelsesmedlemmer 2007-2009

Halldóra Jónsdóttir, Island, formand (valgt 2007)

Kristina Nikula, Finland, næstformand (valgt 2005)

Dagfinn Worren, Norge, kasserer (valgt 2005)

Lars Trap-Jensen, Danmark, sekretær (valgt 2007)

Birgit Eaker, Sverige, bestyrelsesmedlem (valgt 2007)

Hans Joensen, Færøerne, suppleant (valgt 2007)

Nina Martola, Finland suppleant (valgt 2007)

 

Bestyrelsesmedlemmer 2005-2007

Lars Trap-Jensen, Danmark, formand

Halldóra Jónsdóttir, Isaland, næstformand

Dagfinn Worren, Norge, kasserer

Carsten Hansen, Danmark, sekretær

Kristina Nikula, Finland, bestyrelsesmedlem

Hans Joensen, Færøerne, suppleant

Birgit Eaker, Sverige, suppleant

 

Bestyrelsesmedlemmer 2003-2005

Ruth Vatvedt Fjeld, Norge, formand

Lars Trap-Jensen, Danmark, næstformand

Carl-Erik Lundbladh, Sverige, kasserer

Halldóra Jónsdóttir, Island, sekretær

Carsten Hansen, Danmark, bestyrelsesmedlem

Hans Joensen, Færøerne, suppleant

Eija-Riita Grönros, Finland, suppleant

REFERATER


Nordisk Forening for Leksikografi afholdt generalforsamling fredag 2. juni 2017 kl. 14. Generalforsamlingen afholdtes i Reykjavík i forbindelse med 14. Konference om Leksikografi i Norden. 


Læs referater og årsberetninger nedenfor.

 

Referater fra generalforsamlinger

Generalforsamling NFL 2023

Generalforsamling NFL 2021

Generalforsamling NFL 2019

Generalforsamling NFL 2017

Generalförsamling NFL 2015

Generalforsamling NFL 2013

Generalforsamling NFL 2011

Generalforsamling NFL 2009

Generalforsamling NFL 2007

Generalforsamling NFL 2005

 

Årsberetninger

Årsberetning NFL 2021-2023

Årsberetning NFL 2019-2021

Årsberetning NFL 2017-2019

Årsberetning NFL 2015-2017

Årsberetning NFL 2013-2015

Årsberetning NFL 2011-2013

Årsberetning NFL 2009-2011


KONTAKTA OSS

Alle henvendelser angående foreningen, bl.a. ønsker om medlemskab, bør rettes til:


e-post: nordisk.lexikografi@gmail.com


Nordisk Forening for Leksikografi

c/o Det Norske Akademis ordbok 

Grensen 3

NO-0159 Oslo

Norge.

NFL følger EU's persondataforordning (GDPR). Læs mere om foreningens praksis og politik her.

OM FORENINGEN